Регіональна філія
"ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ"
АТ "Укрзалізниця"

Керівництво Південної залізниці
Директор регіональної філії "Південна залізниця"
УМАНЕЦЬ
Микола Григорович
Телефон: (057)724-44-00
 
Функціональні обов'язки 


НАЧАЛЬНИК РЕГІОНАЛЬНОЇ ФІЛІЇ

    Здійснює керівництво залізницею на підставі єдиноначальності, згідно з повноваженнями, функціями і обов’язками,
передбаченими Законом України «Про залізничний транспорт», Статутом регіональної філії та укладеним контрактом.

    Проводить державну політику у філії та несе персональну відповідальність за виконання покладених на регіональної філії
завдань і здійснення функцій по задоволенню потреб економіки та населення України в перевезеннях, організовує створення умов для стабільної та
безпечної експлуатаційної діяльності філії.

Визначає стратегію:

 • організації управління регіональною філією, фінансової, кадрової та соціальної політики філії;
 • ділового співробітництва з іншими підприємствами транспорту в регіонах, що обслуговуються регіональною філією;
 • вирішення міжвідомчих питань;
 • реорганізації та реструктуризації філії;
 • мобілізаційної готовності філії.

    Координує діяльність підрозділів регіональної філії.

    Очолює техніко-економічну раду і дорожні комісії з розслідування катастроф, аварій, серйозних інцидентів та випадків
несанкціонованого втручання; з реорганізації державного підприємства «Південна залізниця».
    Є розпорядником коштів філії.


Головний інженер регіональної філії "Південна залізниця"
ТУЛЕЙ
Юзеф Леонідович
Телефон: (057)724-10-14
 
Функціональні обов'язки 


ГОЛОВНИЙ ІНЖЕНЕР – ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА РЕГІОНАЛЬНОЇ ФІЛІЇ

    Здійснює керівництво вирішенням існуючих технічних проблем філії на підставі проведення прогресивної
науково-технічної політики, поєднує інтереси залізниці з інтересами галузей регіонів.

    Спрямовує капітальні вкладення на пропорційний і комплексний розвиток усіх господарств філії з метою
підвищення ефективності їх роботи, збільшення обсягів вантажних і пасажирських перевезень, виробництва товарів народного споживання та
надання послуг населенню.

    Організовує роботу з розробки планів капітального будівництва; зі зміцнення матеріально-технічної бази регіональної філії
та її соціального розвитку; щодо ефективного використання та розпорядження державним майном та земельними ресурсами філії; з передачі
під’їзних колій і відчуження землі.

    Приймає оперативні рішення з питань діяльності служби охорони праці.

    Забезпечує розгляд, узгодження і затвердження титульних списків, технічних завдань, проектів і кошторисів на об’єкти
капітального будівництва і реконструкції, розробку та впровадження у філії найбільш важливих високоефективних технологій, технічних новинок,
відкриттів і винаходів, передового виробничого досвіду, веде договірну роботу з цих питань.

    Контролює виконання програм реструктуризації, «колесо-колія» та комплексних заходів по досягненню встановлених нормативів
з охорони праці; інвентаризацію смуги відводу; передачу житла та комунікацій у комунальну власність; здійснення ремонту, реконструкції та
будівництва об’єктів філії; утримання в належному стані службово-технічних будівель та споруд, об’єктів соціальної сфери; забезпечення потреб
філії у водопостачанні.

    Здійснює координацію робіт з охорони навколишнього природного середовища, стандартизації і метрологічного забезпечення
виробництва, контролю за дотриманням вимог стандартів, винахідницької і раціоналізаторської діяльності, економії паливно–енергетичних ресурсів,
використання більш економічних енергоспоживчих систем та приладів, модернізації існуючих та зміну режимів їх роботи, впровадження диференційованого
обліку витрат електроенергії, технічного навчання працівників філії, проведення семінарів, шкіл передового досвіду по підвищенню кваліфікації
спеціалістів, автоматизації процесу управління рухом поїздів і вагонопотоків, підвищення швидкості руху поїздів, удосконалення керування виробництвом
на основі використання обчислювальної техніки, організації розробки і виконання заходів щодо розвитку транспортних коридорів та облаштування
прикордонних станцій, впровадження заходів з реформування в межах залізниці.

    Несе персональну відповідальність за вирішення завдань із забезпечення безпеки руху поїздів; зниження непродуктивних
збитків; організації технічного нагляду за якістю будівельно-монтажних робіт; координації діяльності підрозділів філії, сторонніх
будівельних організацій при здійсненні планів будівництва; організації модернізації, капітального ремонту і поточного утримання колії, впровадження
комплексної механізації і прогресивної технології на ремонтно-колійних роботах при забезпеченні безпеки руху поїздів; організації здачі металобрухту
на металургійні заводи для придбання рейок для оздоровлення колійного господарства.

    Очолює оперативний штаб регіональної філії по забезпеченню енергозбереження.

    Є заступником голови техніко-економічної ради та співголовою постійно діючої погоджувальної комісії з питань укладання,
внесення змін та здійснення контролю за виконанням колективного договору регіональної філії.


Заступник директора регіональної філії з рухомого складу
МИХАЙЛЕНКО
Олег Владиславович
Телефон: (057)724-42-05
 
Функціональні обов'язки 


ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА РЕГІОНАЛЬНОЇ ФІЛІЇ З РУХОМОГО СКЛАДУ

    Керує роботою і розвитком локомотивного, вагонного господарств
з метою неухильного підвищення ефективності та надійності їх роботи на підставі впровадження досягнень науково-технічного
прогресу, нових методів утримання, ремонту і обслуговування технічних засобів.

    Несе персональну відповідальність за вирішення питань по утриманню парку локомотивів і моторвагонного рухомого
складу в технічно справному стані; якісному технічному обслуговуванню, ремонту і утриманню вантажних вагонів; використанню локомотивів і
локомотивних бригад, організації нормальних умов праці і відпочинку; забезпеченню виконання встановлених вагових норм поїздів; удосконаленню
діючої і впровадженню нової техніки і передової технології в підвідомчих господарствах; економному використанню паливних і енергетичних ресурсів;
забезпеченню виконання завдань по заготівлі, здачі брухту і відходів чорних та кольорових металів по філії; скороченню понаднормативних запасів
ТМЦ; визначенню потреб залізниці в матеріально-технічних і паливно-енергетичних ресурсах;
ефективній роботі автобази.

    Організовує взаємодію регіональної філії з місцевими органами влади шляхом укладання договорів на перевезення пасажирів у
приміському сполученні, у тому числі про відшкодування збитків від перевезень пільгового контингенту у зв’язку з регулюванням тарифів, та вирішенням
інших важливих питань, які пов’язані з сервісним обслуговуванням пасажирів.


Заступник директора регіональної філії з управління персоналом та соціальної політики
ОСТРОВЕРХ
Роман Миколайович
Телефон: (057)724-36-74

Заступник директора регіональної філії з інфраструктури
ЖУРАВЕЛЬ
Кирило Володимирович
Телефон: (057)724-42-05

Заступник директора регіональної філії з фінансово-економічних питань
НОСАЧ
Наталія Михайлівна
Телефон: (057)724-47-40
 
Функціональні обов'язки 


ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА РЕГІОНАЛЬНОЇ ФІЛІЇ З ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ПИТАНЬ

Організовує, удосконалює та контролює:

 • фінансово-економічну роботу філії, у тому числі поточне і перспективне прогнозування основних
  економічних та фінансових показників експлуатаційної і господарської діяльності;
 • контрольно-ревізійну роботу, бухгалтерський облік і звітність та їх правове забезпечення;
 • розробку і виконання заходів зі стабілізації фінансового стану, удосконалення системи і методів господарського
  розрахунку стосовно до умов ринкових відносин; стимулювання праці, удосконалення її нормування і умов оплати, визначення
  робочого часу і часу відпочинку працівників філії.

    У взаємодії з профспілками забезпечує виконання зобов’язань Галузевої угоди та колективного договору регіональної філії.

    Сприяє розвитку непрофільних видів діяльності, підвищенню доходів від підсобно-допоміжної діяльності та збільшенню
питомої ваги прибутку від сторонніх організацій.

    Контролює додержання у філії планової та фінансової дисципліни, організацію статистичного обліку і звітності,
контроль за грошовими надходженнями від вантажних, пасажирських перевезень, підсобно-допоміжної діяльності та інших форм господарської діяльності,
а також за цільовим використанням грошових видатків у відповідності до встановлених завдань, проведення комплексного аналізу і оцінок результатів
фінансово-господарської діяльності філії, дирекцій залізничних перевезень, служб, виробничих і структурних підрозділів залізниці.

    Контролює питання повноти надходження коштів за виконані обсяги перевезень вантажів, пасажирів, пошти і багажу та
забезпечення розподілу доходних надходжень між підрозділами філії; роботу по зниженню дебіторської та кредиторської заборгованості та здійснення
своєчасних розрахунків з бюджетом і виплати заробітної плати.

    Координує роботу підрозділів філії з банками.

    Бере участь у розробці організаційно-технічних планів соціально-економічного розвитку, програм реструктуризації у
філії; у розгляді питань цінової і тарифної політики, норм витрат обігових коштів, товарно-матеріальних цінностей і ресурсів на виробництво;
пропозицій по преміюванню та наданню матеріальної допомоги працюючим і пенсіонерам залізниці.

    Здійснює керівництво організацією і забезпеченням контрольно-ревізійної роботи у філії, аналізує результати ревізій
фінансово-господарської діяльності підрозділів філії, готує пропозиції щодо відповідальності посадових осіб за порушення фінансової
дисципліни.

    Несе персональну відповідальність за вирішення завдань по всіх питаннях економічної та фінансової роботи; впровадження
заходів з реформування фінансово-економічної системи.


Головний бухгалтер регіональної філії "Південна залізниця"
ЖУРАВЕЛЬ
Валентина Кирилівна
Телефон: (057)724-47-59, 724-16-10
 
Функціональні обов'язки 


Головний бухгалтер регіональної філії 'Південної залізниці'

Здійснює організацію і керівництво:

 • фінансовим плануванням, розробкою перспективних і річних контрольних показників і економічних прогнозів фінансово-економічної роботи
  на залізниці по доходам від перевезень, підсобно-допоміжної діяльності, прибутку, визначенням потреб коштів на виробничу діяльність і джерел їх
  фінансування.
 • методологічне керівництво щодо вдосконалення фінансово-економічної роботи і покращенню фінансового стану, узагальнення і впровадження
  передового досвіду;
 • розглядання розрахунків і обґрунтування, пов`язаних з плануванням фінансових показників, довгострокових економічних прогнозів, джерел
  фінансування капіталовкладень і капітальних ремонтів, соціального розвитку, розрахунків за цінами та тарифами;
 • розглядання та узгодження прибуткових договорів
 • з питань охорони праці.
 • за виконання фінансових показників, фінансуванням експлуатаційної діяльності, ремонтів, капітальних інвестицій, дотримуванням
  розрахунково-фінансової дисципліни, використанням обігових коштів і позик банків згідно з діючим законодавством;
 • за розрахунками в зовнішньо - економічній діяльності;
 • за роботою відділів служби.

Розгляд і погодження проектів наказів, вказівок та інструкцій з питань, стосовно господарсько-фінансової діяльності.

Здійснює контроль за застосуванням цін і тарифів по підсобно-допоміжній діяльності, оренді, здійснює контроль за своєчасним
внесенням коштів в бюджет та позабюджетні фонди.

Здійснює разом з причетними службами і відділами управління залізниці економічний аналіз фінансово-господарської діяльності.

Головний бухгалтер має право:

 • Надавати обов`зкові для галузевих служб та структурних підрозділів роз`яснення та вказівки щодо питань, які відносяться до компетенції служби.
 • Одержувати від служб та структурних підрозділів фінасово-економічні розрахунки і обґрунтування, що пов`язані із складанням планів, заявок,
  звітів про їх виконання, бухгалтерську звітність.
 • Приймати участь в перевірках цільового використання коштів службами та структурними підрозділами.
 • Одержувати пояснення посадових осіб за встановленими порушеннями та недоліками в фінансовій діяльності, вимагати від них вжиття заходів з
  їх усунення.
 • Здійснювати заходи з професійної підготовки фінансово-бухгалтерських працівників і укомплектування ними штатів структурних підрозділів залізниці.
 • Погоджувати в установленому порядку призначення та звільнення з посади головних бухгалтерів структурних підрозділів служб.
 • Забезпечувати виконання заходів щодо збереження інформації, яка має державну і службову таємницю або носить конфіденційний характер.
 • Розподіляти обов`язки між заступниками начальника служби, надавати пропозиції з переміщення, заохочення працівників служби та притягнення їх до
  відповідальності згідно з діючим законодавством.

Дорпрофсож
Голова дорпрофсожу

ЗАЛОЗНИХ
Вячеслав Анатолiйович

Телефон: (057)724-44-18